Επικοινώνησε μαζί μας : 23310 74073 ,γραμμή 24ωρης λειτουργίας

Προκήρυξη θέσεων εργασίας του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»

//Προκήρυξη θέσεων εργασίας του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Προκήρυξη θέσεων εργασίας του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Ο  Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» , στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας του χώρου προσωρινής φιλοξενίας ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο η έχουν άμεση ανάγκη του Κέντρου στήριξης οικογένειας του συλλόγου κοινωνικής παρέμβασης Έρασμος» με Κωδικό ΟΠΣ 5032845 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:

  • Μία (1) θέση Γενικών Καθηκόντων (Ιδ. Σύμβαση μερικής απασχόλησης και μία (1) θέση Φροντίστριας  (Ιδ. Σύμβαση μερικής απασχόλησης) 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Απαραίτητο απολυτήριο Λυκείου ή ανώτερης-ανώτατης σχολής σπουδών. 
2. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ 
3. Καλή σωματική και ψυχική υγεία 
4. Ικανότητα για την εν γένει φροντίδα του χώρου της δομής, την υποδοχή, εξυπηρέτηση και παρακολούθηση των ωφελουμένων της δομής του Συλλόγου.

  • Μία (1) θέση  Ψυχολόγου (Ιδ. Σύμβαση μερικής απασχόλησης)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Πτυχίο ανώτερης σχολής.
2. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ
4. Καλή σωματική και ψυχική υγεία
5. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή εθελοντισμός σε κοινωνικές υπηρεσίες , ΜΚΟ, συμμετοχή σε δράσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος
3. Πιστοποιητικό γέννησης
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών
6. Αποδεικτικά των επί πλέον παραπάνω προσόντων και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται αυτοπροσώπως  στην οδό Βούλας Χατζίκου 10 από 28/11/2018 μέχρι 4/12/2018 καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής από την 11.00 π.μ. έως 1.00μ.μ ή ακόμη και ηλεκτρονικά στο email, erasmos.veria@gmail.com. Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στο email ή  στο τηλ. 2331-74073.

Με τιμή για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

2019-02-27T11:32:58+00:00
Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο