Επικοινώνησε μαζί μας : 23310 74073 ,γραμμή 24ωρης λειτουργίας
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ2023-09-07T18:03:35+00:00

Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης

“ΕΡΑΣΜΟΣ”

Καταστατικό

Του σωματείου με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ”
και τον διακριτικό τίτλο “ΕΡΑΣΜΟΣ”.

Άρθρο 1ο

Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ”  και τον διακριτικό τίτλο “ΕΡΑΣΜΟΣ”.
Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η πόλη της Βέροιας.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου είναι:

Η παροχή κάθε φύσεως αρωγής και συμπαράστασης σε άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες και προβλήματα για την αντιμετώπιση των προσωπικών, οικογενειακών,
και κοινωνικών γενικά προβλημάτων και γενικότερα για τη βελτίωση της
ζωής τους.

Η με κάθε μέσο και τρόπο βοήθεια (ψυχολογική, ηθική και οικονομική) σε
εγκαταλελλειμμένα ή μη ανήλικα παιδιά, των οποίων η επιμέλεια εκ μέρους
των συγγενών τους δεν είναι επαρκής ή αδύνατη με παραβατική ή μη συμπεριφορά, η εξασφάλιση κατάλληλων όρων διαβίωσης αυτών σε περιβάλλον και
συνθήκες, που θα συντελούσαν στη σωστή ένταξή τους στη ζωή.

Η προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού και γενικά η ανάπτυξη της
εθελοντικής δράσης και αλληλεγγύης.

Η ηθική και ουσιαστική στήριξη ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, που έχουν υποστεί κάθε μορφή βίας και κακοποίησης (ενδο-οικογενειακή ή μη), η συνδρομή για την αντιμετώπιση των ζητημάτων (νομικών και πρακτικών) που συνδέονται με την κάθε μορφής βία και η δημιουργία στέγης κατάλληλης να καλύπτει τις ανάγκες αυτών.

Η προσφορά κάθε είδους βοήθειας στο σπίτι μοναχικών ατόμων, κατακεκλιμένων ή μη, που έχουν αδυναμία να φροντίσουν τον εαυτό τους, η παροχή
κατάλληλης ψυχολογικής και οικονομικής υποστήριξης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η εξασφάλιση των μέσων για μια προστατευμένη, ανθρώπινη και αξιοπρεπή ζωή στα άτομα, που οι οικογένειές τους δε ζουν ή τα έχουν εγκαταλείψει ή δε μπορούν να την εξασφαλίσουν, σε προστατευμένα σπίτια ή σε κατάλληλα

οργανωμενες κοινότητες.

Η λειτουργία ομάδων εργασίας σε τοπικό επίπεδο με ενεργοποίησή τους σε θέματα καταγραφής προβλημάτων, που ανακύπτουν στην κοινωνία της Βέροιας και της ευρύτερης περιοχής, σε θέματα ανάλυσης των αιτίων που τα προκάλεσαν και σε θέματα προτάσεων και ιδεών για την εν γένει αντιμετώπισή τους.

Η προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και των πρωτοβουλιών των
πολιτών και κυρίως των νέων και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα εθελοντισμού.

Η ενίσχυση της οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.

Η συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς ή μη φορείς, με την τοπική
αυτοδιοίκηση και γενικά με άλλες οργανώσεις κρατικές και μη κυβερνητικές
και σωματεία στον Ελλαδικό και διεθνή χώρο με συναφή σκοπό, η οποία
συνεργασία μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.

Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η συμπαράσταση με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσκολίες και ανάγκες που
αντιμετωπίζουν τα μέλη του Σωματείου.

Η δημιουργία τράπεζας αίματος και χρόνου, τόσο για τα μέλη του Συλλόγου, όσο και για όποιον και όποτε ζητηθεί.

Η δημιουργία τράπεζας τροφίμων και ειδών ένδυσης, υπόδυσης κ.λ.π.

Άρθρο 3ο

Μέσα Πραγματοποίησης Σκοπών

Ο Σύλλογος μπορεί να επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με
κάθε νόμιμο μέσο και ενδεικτικά:

Να συνεργάζεται με άλλες ενώσεις οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό καθώς και τις τοπικές, εθνικές ή διεθνείς αρχές και κάθε μορφής οργανισμούς και φορείς.

Να συμμετέχει σε προγράμματα που αφορούν άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες και προβλήματα, άτομα κάθε ηλικίας και φύλου που έχουν κακοποιηθεί, παραμεληθεί ή εγκαταλειφθεί, παιδιά παραμελημένα ή εγκαταλελειμμένα με παραβατικότητα ή μη.

Να οργανώνει διαλέξεις, προβολές, σεμινάρια ενημέρωσης και επιμόρφωσης,με στόχο τη διερεύνηση του φαινομένου του ρατσισμού και της ενδο-οικογενειακής βίας και την αντιμετώπιση και διαχείριση των εν γένει συγκρούσεων.

Να οργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
Να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Να εκδίδει ενημερωτικό περιοδικό έντυπο, καθώς και ηχογραφήσεις, υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινηματογραφικό υλικό, που θα διατίθεται δωρεάν.

Να προσλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή εθελοντικά οποιοδήποτε άτομο ή άτομα των οποίων οι συγκεκριμένες γνώσεις, ικανότητες και προσόντα μπορούν να βοηθήσουν τους σκοπούς του σωματείου που ν´ απασχολείται στη στέγη των ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες.

Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της λειτουργίας του και διέπεται μόνο από τις διατάξεις του Καταστατικού και της κείμενης Σωματειακής Νομοθεσίας.

Το Σωματείο δε δέχεται καμιά παρέμβαση ή επιρροή και δρα ανεξάρτητα από κόμματα, κυβερνήσεις, πολιτικές και θρησκευτικές ομάδες και ομάδες οποιασδήποτε μορφής.

Άρθρο 4ο

Μέλη

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε:

Τακτικά μέλη που μπορεί να είναι όλοι όσοι πιστεύουν στην ιδέα του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της λειτουργίας μιας ανθρωποκεντρικής κοινωνίας.

Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν μετά από έγκριση του Δ.Σ. τα φυσικά και
νομικά πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του Σωματείου.

Επίτιμα μέλη είναι τα πρόσωπα που έχουν συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση των σκοπών του σωματείου. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή το ένα πέμπτο (1/5)
τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Τα επίτιμα μέλη δε δικαιούνται να εκλέγονται στο Δ.Σ. του Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.

Άρθρο 5ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται:
Τα τακτικά μέλη έχουν διακίωμα να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύεσεις με την προυπόθεση να έχουν εκπληρώσεις τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο και να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο, να εκλέγουν και να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.

Τα αρωγά και τα επίτιμα μέλη του Σωματείου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων εκφράζουν τη γνώμη τους χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Τα μέλη μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από το Σωματείο με έγγραφη δήλωσή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν μπορούν να επανεγγραφούν.

Το μέλος που παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη προς τους σκοπούς του Σωματείου διαγράφεται, αφού προηγουμένως κληθεί εγγράφως σε απολογία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να εφαρμόζουν το καταστατικό και
να εκτελούν τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του συλλόγου. Είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν κατά την εγγραφή τους ποσό 20ευρώ καθώς και
ετήσια συνδρομή, η οποία καθορίζεται και αυξομειώνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται σε καμιά οικονομική επιβάρυνση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για σπουδαίο λόγο, απ’ αυτούς, που αναφέρονται στο Καταστατικό και τη σχετική νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία μπορεί να
αποφασίσει τη διαγραφή μέλους από το Σωματείο.

Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως:

α. Αν επί δύο(2) έτη δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις
προς το Σωματείο.

β. Αν από τα τακτικά μέλη του Σωματείου αυτού καταδικαστούν τελεσίδικα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα για πράξη που σχετίζεται με τη δραστηριότητα που προστατεύει το καταστατικό αυτό.

Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μέλους, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου.

Μέλος που διαγράφεται, επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

 

 

 

Άρθρο 6ο

Πόροι του Σωματείου

Τα έσοδα του Σωματείου προέρχονται από:

Τις τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και τη δαπάνη εγγραφής τους, καθώς και από τις έκτακτες συνδρομές των μελών.
Τις δωρεές, κληρονομιές, και κληροδοσίες και κάθε φύσης επιχορηγήσεις
του Δημοσίου, Δημόσιων Φορέων, Οργανώσεων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. προς το
Σωματείο, καθώς και από πόρους που προέρχονται από την ένταξη σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από κάθε φυσης νόμιμη ενίσχυση από όπουδήποτε κι αν προέρχεται για τους σκοπούς και μόνο του Σωματείου.

Τις εισπράξεις από εκδηλώσεις και κάθε είδους δραστηριότητες και συνεργασίες του Σωματείου.

Την οικειοθελή συνεισφορά όσων απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του Συλλόγου και έχουν την δυνατότητα και τη διάθεση συμμετοχής καθ’οιονδήποτε τρόπο σε αυτές.

Το δικαίωμα εγγραφής για έκαστο μέλος ανέρχεται στο ποσό που καθορίζει εκάστοτε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, εφάπαξ καταβαλλόμενο. Η συνδρομή καθορίζεται επίσης από την Ετήσια Γενική Συνέλευση για κάθε έτος και θα καταβάλλεται ανά εξάμηνο.

 

 

Άρθρο 7ο

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Δι’ αυτής εκφράζεται η θέληση των μελών του Συλλόγου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται κάθε μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτρο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε, όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) αυτών, ή όταν το ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας.
Η αίτηση περί συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή άρνησης της σύγκλησης, αποφασίζει το Δικαστήριο.

Τα τακτικά μέλη καλούνται σε όλες τις Συνελεύσεις με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα και αποστέλλονται με
το ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικό μέσο γενικά ή με πρόσκληση που δημοσιεύεται σε μια τουλάχιστο ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Τα έκτατκτα και επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως, καθώς
επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε οίκοθεν, είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του
αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από τη συζήτηση.
Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα
ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους
σε συγκεκριμένη πρόταση.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή
των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 8ο

Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δε σχηματιστεί απαρτία, συγκαλείται νέα
επαναληπτική με τα ίδια θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρισταμένων μελών.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό με φανερή ψηφοφορία. Σε
περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των προτάσεων
που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και εάν υπάρξει νέα ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται και καλείται η Γενική Συνέλευση να κάνει τρίτη πρόταση, που θα αποτελεί σύγκλιση των δύο απορριπτομένων προτάσεων με τις περισσότερες ψήφους και τίθεται σε ψηφοφορία.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών που αναφέρονται σε αρχιαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Κατά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των
διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Τα πρακτικά συνεδρίασης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον
Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να καταγράφονται με
ηχητικά και οπτικά μέσα καταγραφής αυτών.

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιόν της για συζήτηση.

Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της
Διοίκησης, καθώς και το δικαίωμα να τα παύει οποτεδήποτε με αιτιολογημένη απόφασή της. Επίσης η Γ.Σ. έχει ως έργο την έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού του έτους κατά το οποίο συνέρχεται, και του απολογισμού της προηγούμενης περιόδου.

Από τη Γ.Σ. εκλέγεται ανά τριετία νέο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και νέα Ελεγκτική Επιτροπή.

Η Γ.Σ. έχει ως αρμοδιότητα την επιβολή έκτακτων εισφορών, την σύναψη δανείου, καθώς και την απόφαση για την προσχώρηση σε άλλες ομοειδείς ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επίσης αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου, την έγκριση εσωτερικών κανονισμών, την αναστολή των εργασιών του Σωματείου και τη διάλυση αυτού. Στις περιπτώσεις αυτές για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστο
και ενός (1) επιπλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων αυτών.

Άρθρο 10ο

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους που εκλέγονται ανά τριετία από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, που συνέρχεται το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Επίσης εκλέγονται και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη τα οποία αναπληρώνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν, κατά τη σειρά της εκλογής τους.

Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για τρία (3) έτη μπορεί δε
να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8ο του Καταστατικού και με πλειοψηφία των 3/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων παρόντων μελών μέχρι τον χρόνο εκλογής νέου
Διοικητικού Συμβουλίου, τα δε μέλη του έχουν δικαίωμα επανεκλογής..

Εκλεγμένα πολιτικά πρόσωπα (Βουλευτής, Νομάρχης, Δήμαρχος κλπ) δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπέυθυνα για την πορεία των εργασιών του Συλλόγου, εκτός εάν παρέστησαν κατά τη λήψη
συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά κάθε δύο (2) μήνες, εκτάκτως δε, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν
εγγράφως (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δε συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες
νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας   διατάξεως. Σε έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια
ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

Σε περίπτωση που παραιτηθούν τέσσερα (4) από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου
αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχιαιρεσίες.
Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες
συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους
σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε θα λαμβάνουν αμοιβή για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες στο Σύλλογο, ει μη μόνον ο Σύλλογος θα καλύπτει τις πάγιες δαπάνες μετάβασης και παραμονής αυτών, εάν χρειαστεί κάποιος από αυτούς να μεταβεί και παραμείνει για ανάγκες του Συλλόγου εκτός
έδρας του Συλλόγου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι
του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος
γενικά.

Άρθρο 11ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Διοικεί το Σωματείο

β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε
περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτόν ασκεί η Γενική Συνέλευση.

γ. Αποφασίζει για την εγγραφή των μελών, καθώς και τη διαγραφή τους.

δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

στ. ‘Εχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού.

ζ. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.

η. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.

θ. Αποφασίζει τη διάθεση δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών
του Σωματείου.

ι. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.

ια. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του
Σωματείου, καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα
χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με
πλειοψηφία  τριών πέμπτων (3/5) και σε περίπτωση που σε δύο αλεπάλληλες
συνεδριάσεις  δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτή, το θέμα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση των μελών.

ιβ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και
των Κρατικών Αρχών.

ιγ. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.

ιδ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Την σχετική
απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ια.

ιε. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού και
διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

ιστ. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στη Γενική Συνέλευση.

ιζ. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

Αρμοδιότητες Προέδρου

α. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, και σε περίπτωση αδυναμίας τους οι αναπληρωτές τους, εκπροσωπούν το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του, ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Διοικητικής ή Δικαστικής, καθώς και ενώπιον
κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

β. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

γ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

ε. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.

στ. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα
εντάλματα εισπράξεων και κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.

ζ. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

η. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.

θ. Αποφασίζει την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο, όταν
απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους παρόντες Συμβούλους.

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ο Γραμματέας έχει τη διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου,
φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο, τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα και τηρεί τα μητρώα των
μελών.

Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της ευφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής
Επιτροπής.

Ο Ταμίας έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου, ενεργεί
πληρωμές και εισπράξεις, βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων
εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου, υποβάλλει στο Δ.Σ. κατάλογο μελών που καθυστερούν την εκπλήρωση των οικονομικών
τους υποχρεώσεων, υποβάλλει οποτεδήποτε του ζητηθεί συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρμοδιότητες Ταμία

Ο ταμίας

Έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.

Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων είσπραξης που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

Κινεί με τον Πρόεδρο τους τραπεζικούς λογαριασμούς που το Σωματείο τηρεί σε Τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα.

Τηρεί ειδικούς λογαριασμούς για τις δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα κλπ προς τον Σύλλογο.

Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης, του Προέδρου, ό,τι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που
αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τον Ταμία, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12ο

Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται κάθε τρία (3) έτη από τη Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία μέλη και δύο τουλάχιστον αναπληρωτές τους.

Έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να ελέγχει τον Ταμία, εφόσον τον
ειδοποιήσει εγγράφως πρίν από δύο (2) τουλάχιστον ημέρες. Παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και συντάσσει σχετική έκεθση που τη
θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες
μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για
την περιφρούρηση των συμφερόντων και της περιουσίας του Συλλόγου.

Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

Άρθρο 13ο

Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου

  1. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο δύο (2) μέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης (πρώτης ή επαναληπτικής), για την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
  2. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτή ότι έχει Ελληνική Ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα που σχετίζεται με τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό.
  3. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
  4. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος – με σταυρό- τα πρόσωπα της προτίμησης τους, επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρία (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή, κατ’ ανώτατο.
  5. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με τη σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.
  6. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.
  7. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο Άρθρο 11 προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.

Άρθρο 14ο

        Διάλυση Συλλόγου

Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών.

Την διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.

Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.
Το ενεργητικό υπόλοιπο της περιουσίας του Σωματείου μετά την εκκαθάριση, περιέρχεται σε ομοειδή Σύλλογο που έχει υποδείξει με απόφασή της η Γενική Συνέλευση .

Άρθρο 15ο

Σφραγίδα Συλλόγου

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση τον διακριτικό τίτλο του και περιφερειακά αναγράφει την επωνυμία, την έδρα και έτος ίδρυσης του Συλλόγου.

Το Σωματείο μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο16ο

Βιβλία του Συλλόγου

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος υποχρεωτικά είναι:

α. Μητρώο μελών του Συλλόγου, όπου καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.

β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των μελών.

δ.Βιβλίο εισπράξεων – Πληρωμών (Ταμείου)

ε. Βιβλίο Δωρεών, Κληρονομιών κλπ

ζ. Βιβλίο Ακίνητης και Κινητής Περιουσίας.

στ. Βιβλίο ιστορίας του Σωματείου.

Προαιρετικά:

α. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

β. Βιβλίο (αρχείο) εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στη Γενική Συνέλευση.

δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.

ε. Βιβλίο ηλεκτρονικού υλικού.

Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του και ό,τι επιβάλλεται από τη Νομοθεσία.

Μεταβατική διάταξη: Οι πρώτες εκλογές μετά την τροποποίηση του Καταστατικού θα διενεργηθούν εντός μηνός από την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο Βέροιας και την καταχώρισή του στο Βιβλίο Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου, η δε διάρκεια της θητείας του Δοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής θα είναι το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του έτους 2014.

‘Αρθρο 17ο

                                                            Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό με τις επερχόμενες σε αυτό τροποποιήσεις αποτελείται από δέκα επτά (17) Άρθρα, εγκρίνεται σήμερα από τα μέλη του στη Βέροια και υπογράφεται ως εξής:

Βέροια 11/03/2011

Παρόντες
1)Γεωργιάδου Ρένα
2)Παπαδοπούλου Παρθένα
3)Λογγινίδου Μυροφόρα
4)Μήλιου Ελένη
5)Μαυρίδου Κατερίνα
6)Κυριακίδου Ελένη
7)Αλατσίδου Ελένη
8)Αμοιρίδου Μαρία
9)Χαρίση Χρυσούλα
10)Καρυπίδου Ελένη
11)Κουϊκόγλου – Καλλιγά Σμαρούλα
12)Τσορμπατσιάν Καίτη
13)Τσανάκα Ελευθερία
14)Ιωσηφίδου Μαρία
15)Λαζαρίδου Μπαζμανά Στέλλα
16)Καπαγερίδου Κατερίνα
17)Γουτσίκα Ευαγγελία
18)Ταγκαλίδου Ευδοξία
19)Γαλλίκα Αικατερίνη
20)Παπαδοπούλου Ελένη
21)Σκούρα – Κυριακίδου Βέτα
22)Κοτρίδου – Χαμαλή Ειρήνη
23)Μουστάκα-Σπυριδοπούλου Μαρία
24)Δάλη-Πουλασουχίδου Σούλα
25)Φωτακάκη Δέσποινα
26)Φωστηροπούλου Γεωργία
27)Σκεντερίδου Παρθένα
28)Φωστηροπούλου Ελένη
29)Ζευγαροπούλου Κυριακή
30)Λαζαρίδου Γεωργία
31)Πετρακοπούλου Μαλαματή
32)Ντόλια Μαρία
33)Οικονόμου Πέτρος
34)Ταχτσίδου Ελευθερία

Το παρόν Καταστατικό του στην Βέροια Π.Ε. Ημαθίας ιδρυθέντος και εδρεύοντος Σωματείου με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ” δημοσιεύτηκε η τροποποίησή του με την υπ’αριθμ. 120/ΕΜ/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας μετά την τελεσιδικία της οποίας ενεγράφη εις το βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Βέροιας με αύξοντα αριθμό 35/15-11-2011

 

Βέροια 15-11-2011

Ηθική και ουσιαστική στήριξη ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, που έχουν υποστεί κάθε μορφή βίας και κακοποίησης (ενδοοικογενειακή ή μη)

ΕΠΙΚΟΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο