Επικοινώνησε μαζί μας : 23310 74073 ,γραμμή 24ωρης λειτουργίας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ2023-09-07T17:56:57+00:00

Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης

“ΕΡΑΣΜΟΣ”

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» υπηρετεί με κάθε νόμιμο τρόπο την ανάγκη προσφοράς προς τους συνανθρώπους στην περιοχή της Ημαθίας και σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο.

Σκοπός του Συλλόγου.

   Η παροχή κάθε φύσεως αρωγή και συμπαράστασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες και προβλήματα για την αντιμετώπιση των προσωπικών, οικογενειακών και κοινωνικών γενικά προβλημάτων και γενικότερα για τη βελτίωση της ζωής τους.

   Η με κάθε μέσο και τρόπο βοήθεια (ψυχολογική, ηθική και οικονομική) σε εγκαταλελειμμένα ή μη ανήλικα παιδιά, των οποίων η επιμέλεια εκ μέρους των συγγενών τους δεν είναι επαρκής ή αδύνατη, με παραβατική ή μη συμπεριφορά, η εξασφάλιση κατάλληλων όρων διαβίωσης αυτών σε περιβάλλον και συνθήκες που θα συντελούσαν στη σωστή ένταξή τους στη ζωή.

   Η προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού και γενικά η ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης και αλληλεγγύης.

   Η ηθική και ουσιαστική στήριξη των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, που έχουν υποστεί κάθε μορφή βίας και κακοποίησης (ενδο-οικογενειακή ή μη), η συνδρομή για την αντιμετώπιση των ζητημάτων (νομικών και πρακτικών)που συνδέονται με την κάθε μορφή βίας και η δημιουργία στέγης κατάλληλης να καλύπτει τις ανάγκες αυτών.

   Η προσφορά κάθε είδους βοήθειας στο σπίτι μοναχικών ατόμων, κατακλιμένων ή μη, που έχουν αδυναμία να φροντίσουν τον εαυτό τους, η παροχή κατάλληλης ψυχολογικής και οικονομικής υποστήριξης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

   Η εξασφάλιση των μέσων για την προστατευμένη ανθρώπινη και αξιοπρεπή ζωή στα άτομα, που οι οικογένειές τους δε ζουν ή τα έχουν εγκαταλείψει ή δεν μπορούν να την εξασφαλίσουν σε προστατευμένα σπίτια ή σε κατάλληλα οργανωμένες κοινότητες.

   Η λειτουργία των ομάδων εργασίας σε τοπικό επίπεδο με ενεργοποίησή τους σε θέματα καταγραφής προβλημάτων που ανακύπτουν στην κοινωνία της Βέροιας και της ευρύτερης περιοχής, σε θέματα ανάλυσης των αιτιών που τα προκάλεσαν και σε θέματα προτάσεων και ιδεών για την εν γένει αντιμετώπισή τους.

   Η προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και των πρωτοβουλιών των πολιτών και κυρίως των νέων και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα εθελοντισμού.

   Η ενίσχυση της οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.

   Η συνεργασία με κρατικούς ή μη φορείς, με την τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά με άλλες οργανώσεις κρατικές και μη κυβερνητικές και σωματεία στον Ελλαδικό και διεθνή χώρο με συναφή σκοπό, η οποία συνεργασία μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.

   Η συμπαράσταση με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσκολίες και ανάγκε σπου αντιμετωπίζουν τα μέλη του Συλλόγου.

   Η δημιουργία τράπεζας αίματος και χρόνου, τόσο για τα μέλη του Συλλόγου όσο και για όποιον και όποτε ζητηθεί. Η δημιουργία τράπεζας τροφίμων κ.τ.λ.

Γενικές Αρχές.    

   Τα μέλη του Συλλόγου είναι άτομα συνειδητοποιημένα ως προς τους στόχους του, ενστερνίζονται και προασπίζουν τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουν κοινωνικές ευαισθησίες και διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Η ανθρωπιστική ανάγκη και η απόδοση της αξίας στον άνθρωπο αποτελεί προτεραιότητα για τον Σύλλογο και τα μέλη του.

   Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, επιδιώκεται η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, η πρόληψη της βίας και της κακοποίησης και η συνεργασία με τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς καθώς επίσης και με ομοειδής οργανώσεις ή οργανισμούς όταν το απαιτούν οι περιστάσεις.

   Ο Σύλλογος δεσμεύεται να αναπτύξει μια επικοινωνιακή πολιτική που θα δίνει μια αντικειμενική εικόνα της κατάστασης της τοπικής κοινωνίας και να συνεργάζεται με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου να κινητοποιηθεί η κοινή γνώμη.

   Ο Σύλλογος καταγγέλλει κάθε παράβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αξιοπιστία και σοβαρότητα και συμμορφώνεται απολύτως προς τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των ωφελούμενων του.

Κώδικας Δεοντολογίας για το προσωπικό.  

   Ο κεντρικός παράγοντας για την επιτυχία της ανθρωπιστικής δράσης είναι η αφοσίωση του προσωπικού.

   Όλο το προσωπικό συμμορφώνεται με τις πολιτικές που καθοδηγούν τη δράση και τη διαχείριση του Συλλόγου. Σχετική κατάρτιση, υποστήριξη και πόροι παρέχονται σε όλο το προσωπικό ώστε να εκπληρώνεται το έργο της οργάνωσης υπεύθυνα και αποτελεσματικά.

Το προσωπικό οφείλει να σέβεται τον εσωτερικό κανονισμό. Έχει σαφή καθήκοντα εργασίας και πρότυπα απόδοσης, γνωρίζει σε ποιον δίνει αναφορά και ποια διοικητική υποστήριξη θα λάβει. Όλο το προσωπικό πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Συλλόγου.

   Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ του προσωπικού είναι απαραίτητος. Αυτές οι διαδικασίες διευκολύνουν την εργασία όλων και εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου.

   Οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού θεωρεί ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί σύμφωνα με την πολιτική των ίσων ευκαιριών, έχει -βάσει του νόμου- το δικαίωμα να το καταγγείλει. Εντούτοις, θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για εσωτερική ανεπίσημη διαχείριση των θεμάτων αυτών, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο. Για κανένα μέλος του προσωπικού, δεν θα σημειωθεί διάκριση εις βάρος του, δεν θα εκφοβιστεί ή αντιμετωπιστεί διαφορετικά για την έκφραση ανησυχίας ή τη διατύπωση παραπόνων.

 

 

 

Αρμοδιότητες – καθήκοντα υπαλλήλων.

Διοικητική Υπάλληλος.

   Τηρεί τα απαιτούμενα αρχεία, βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και παρακολουθεί τα αναγκαία στοιχεία για τη λειτουργία των κοινοτικών επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ). Τηρεί δικαιολογητικά, αρχεία και βιβλία για την εκτέλεση των άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων τοπικού χαρακτήρα. Μεριμνά για την έγκαιρη πληρωμή πάσης φύσεως δαπανών, της μισθοδοσίας και των λοιπών αποδοχών του προσωπικού όπως επίσης μεριμνά και για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων.

Κοινωνική Λειτουργός.

   Υποδέχεται το άτομο που προσφεύγει στον Σύλλογο και ζητάει βοήθεια. Λαμβάνει το ιστορικό, το κατατάσσει στον τομέα που απαιτείται, το καταγράφει με όλα τα στοιχεία αυτού και το παραπέμπει στην ψυχολόγο, ιατρό, νομικό κ.τ.λ. Προσφέρει υπηρεσίες σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της ειδικότητάς της και μεριμνά για την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων , σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Καταρτίζει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων τους σε συνεργασία κυρίως με την ψυχολόγο και φροντίστρια καθώς και με το υπόλοιπο προσωπικό του Συλλόγου. Συνοδεύει θύματα βίας στο Νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τα εκπροσωπεί όπου απαιτείται για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής τους. Συντάσσει στις αρμόδιες δικαστικές, διοικητικές κι αστυνομικές αρχές οδηγό παραπομπών και παρακολουθεί τους ωφελούμενους και καταγράφει την πορεία και την εξέλιξη τους. Συνεργάζεται και επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης υγείας του Νομού μας, καθώς και τις εκτός Νομού αρμόδιες υπηρεσίες όπως και τις προαναφερθείσες αρχές και υπηρεσίες συντάσσει τα πεπραγμένα της ημέρας.

Ψυχολόγος.  

   Προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες και ενδεδειγμένες ενέργειες, που συνδέονται με την ψυχολογική υποστήριξη των θυμάτων βίας και ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν άμεση ανάγκη και των οικογενειών του όπου είναι αναγκαία. Προγραμματίζει και παρέχει το υποστηρικτικό του έργο ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων. Τηρεί αρχείο με τα στοιχεία των ωφελούμενων (αναλυτική καταγραφή των προσωπικών στοιχείων όπως φύλο, ηλικία, οικονομική και κοινωνική κατάσταση, αιτίες κτλ.) εξασφαλίζοντας το απόρρητο αυτών, συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και εκπροσωπεί το Σύλλογο, όταν χρειάζεται, για θέματα που άπτονται της ειδικότητάς του. Παρακολουθεί σε συνεργασία με την Κοινωνική λειτουργό την πορεία των ωφελούμενων, και αποφασίζει σε συνεργασία με την Κοινωνική λειτουργό για την συνέχιση  ή τη διακοπή της ψυχολογικής υποστήριξης και ψυχοθεραπείας τους. Τηρεί ημερολόγιο των περιστατικών που αντιμετωπίζει και ενεργεί κάθε ενδεδειγμένη πράξη, για την επίλυση των προβλημάτων τους, καθώς και αυτών που τυχόν αναφύονται από την όλη συνεργασία του προσωπικού, εθελοντών, μελών του Συλλόγου και του Δ.Σ.

Βοηθητικό Προσωπικό (Φροντίστρια).

Εποπτεύει, υποστηρίζει και φροντίζει  τους ωφελούμενους που φιλοξενούνται. Επιμελείται του χώρου φιλοξενίας και εν γένει λειτουργίας του Συλλόγου και επιβλέπει την εύρυθμη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας και τη διασφάλιση των κανόνων υγιεινής κι εάν παρίσταται ανάγκη αναλαμβάνει και την παρασκευή φαγητού για τους φιλοξενούμενους στον ξενώνα. Διασφαλίζει την ορθή ενημέρωση των ωφελούμενων σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν εντός του χώρου και τις αρμοδιότητες του προσωπικού, καθώς και το που μπορούν να απευθυνθούν για την αντιμετώπιση ζητημάτων που τους απασχολούν. Διεξαγωγή δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης ( ντεκουπάζ, πλέξιμο, ζωγραφική, ραπτική κτλ.).  Συνεργάζεται με την Κοινωνική λειτουργό και όλο γενικά το προσωπικό, βοηθώντας τους όπου είναι δυνατόν, χωρίς να τους υποκαθιστά. Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς εμπιστευτικότητας και διαφύλαξης της ασφάλειας των ωφελούμενων.

Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων. 

Γενική εξυπηρέτηση των αναγκών του Συλλόγου, παροχή γραμματειακής υποστήριξης, που αφορά τη λειτουργία της Δομής,. Συνεργάζεται με το προσωπικό και τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας τη γενική επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις, καταγράφει τους ωφελούμενους, διατηρεί αρχείο όλων των παραστατικών πλην αυτών που αφορούν την οικονομική διαχείριση, συντονίζει τους εθελοντές, καταγράφει τις δραστηριότητες αυτών, συμμετέχει και συντονίζει δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης. Βοηθάει στην οργάνωση εκδηλώσεων  (παρουσία  με ενημερωτικά πακέτα υλικού διαφήμισης, παρουσία σε ενημερωτικά stand, προώθηση αυτών). Οργανώνει ημερίδες με θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες του Συλλόγου και τις ανάγκες αυτού, ενημερώνει την ιστοσελίδα του Συλλόγου και αναλαμβάνει την επανάληψη και πραγματοποίηση αυτών των εκδηλώσεων και σε συνεργασία με άλλους φορείς συναφείς με τους στόχους του συλλόγου και καταγράφει ηλεκτρονικά τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ και Γ.Σ..

Μεθοδολογία οργάνωσης και παροχή υπηρεσιών.

   Το επιστημονικό προσωπικό της δομής εκπονεί προγράμματα που περιλαμβάνει υπηρεσίες σε όλες τις βαθμίδες φροντίδας, είτε αυτές θα παρέχονται σε χώρους της δομής, είτε θα εξασφαλίζονται μέσω της διασύνδεσης με άλλους φορείς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει : έρευνα, πρόληψη, παρέμβαση, προσωπική υγιεινή, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, νομική υποστήριξη, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας για την κατανόηση του φαινομένου και αποστιγματισμό της ομάδας στόχου.

   Εκπονείται ατομικό ή οικογενειακό σχέδιο κοινωνικής επανένταξης με τη συναίνεση και τη συνεργασία των ωφελούμενων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις απαραίτητες για κάθε άτομο διαδικασίες διασύνδεσης με υποστηρικτικές υπηρεσίες.

 

Πολιτική για συγκρούσεις συμφερόντων.

   Τα μέλη του Δ.Σ., οι υπάλληλοι και οι εθελοντές του Συλλόγου, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι θα συμμορφωθούν με τα εξής:

Οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των μελών του Δ.Σ., των υπαλλήλων και των εθελοντών θα πρέπει να αποφεύγονται. Η σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν το ιδιωτικό συμφέρον ενός προσώπου παρεμβαίνει ή παρεμποδίζει τα συμφέροντα της οργάνωσης.

Ένα πρόσωπο έχει δραστηριότητες ή ενδιαφέροντα που καθιστούν δύσκολη την αντικειμενική και αποτελεσματική εκπλήρωση της εργασίας του.

Μέλος του Δ.Σ., υπάλληλος ή εθελοντής συμμετέχει σε δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με τις επιδιώξεις της οργάνωσης.

Οποιαδήποτε κατάσταση απειλεί ή εμφανίζεται να απειλεί μια σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να αποκαλύπτεται στον Πρόεδρο ή ένα άλλο μέλος του Δ.Σ.

Κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν θα ψηφίσει, ούτε θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για λήψη απόφασης, προκειμένου να εγκριθεί μια σύμβαση στην οποία έχει προσωπικό συμφέρον.

Προβολή και επικοινωνιακή πολιτική.

   Ο Σύλλογος επιδιώκει μια σαφή και διαυγή προβολή και επικοινωνιακή πολιτική προκειμένου να προάγει και να πετύχει τους στόχους του. Επίσης προσπαθεί να ενημερώνει το κοινό σχετικά με τους στόχους και τις δράσεις του μέσω του διαδικτυακού τόπου του και την παραχώρηση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων, με δελτία τύπου και έντυπο υλικό καθώς και οργανώνοντας πολιτισμικά γεγονότα, διαδραστικές εκδηλώσεις, ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια με ποικίλα θέματα που αφορούν πάντα την ομάδα στόχου.

   Επιλέγει εικόνες και μηνύματα με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των εμπλεκομένων, πίστη στην ισότητα των ανθρώπων και με προάσπιση της αμεροληψίας, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης. Απεικονίζει πιστά κάθε εικόνα ή κατάσταση, τόσο στο άμεσο όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο, ώστε να βελτιώσει την αντίληψη της κοινής γνώμης αναφορικά με την αντικειμενική πραγματικότητα και την πολυπλοκότητα της ανάπτυξης. Αποφεύγει εικόνες και μηνύματα τα οποία ενδεχομένως να δημιουργούν πρότυπα, εντυπωσιασμούς και προκαταλήψεις εις βάρος ανθρώπων, καταστάσεων και περιοχών. Κάνει χρήση εικόνων, μηνυμάτων και συγκεκριμένων περιπτώσεων έχοντας πλήρη γνώση, συμμετοχή και άδεια των ατόμων ή των κηδεμόνων τους.

Πρακτικές εξεύρεσης πόρων.

   Οι δραστηριότητες εξεύρεσης πόρων δεσμεύονται πρωτίστως από την κείμενη (Ευρωπαική και Διεθνή) νομοθεσία και τον κώδικα δεοντολογίας που ο Σύλλογος έχει υιοθετήσει.

   Σύμφωνα με τις αρχές της οργάνωσης η οποία απαρτίζεται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, γίνονται αποδεκτές μόνο δωρεές και χορηγίες που συνάπτονται με την ελεύθερη βούληση. Ο Σύλλογος δεν συλλέγει πόρους προς ίδιο οικονομικό όφελος. Συλλέγει πόρους με σεβασμό στην ελεύθερη βούληση του χορηγού, χωρία άσκηση πίεσης, όχλησης, εκφοβισμού ή εξαναγκασμού.

   Ο Σύλλογος είναι υπόλογος προς όλους τους χορηγούς του, δεσμεύεται ως προς την τήρηση των δικαιωμάτων τους με την παροχή έγκυρων πληροφοριών για τη χρήση των συνεισφορών τους, τηρεί αυστηρή εχεμύθεια.

   Το τμήμα εξεύρεσης πόρων προσεπικυρώνει ότι η συλλογή πόρων, η λογιστική και η υποβολή εκθέσεων είναι διαφανείς, σαφείς και ρητές.

   Πηγές χρηματοδότησης είναι οι συνδρομές μελών, οι επιχορηγήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγίες και ιδιωτικές δωρεές.

   Μέθοδοι εξεύρεσης πόρων του Συλλόγου είναι η προσέλκυση υποστηρικτών και εθελοντών μέσω εκστρατειών, εκθέσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων κ.τ.λ., δωρεές μέσω του διαδικτυακού τόπου, εξεύρεση επιχορηγήσεων με εμπεριστατωμένες προτάσεις δράσεων.

Συνδρομές μελών.     

   Όλα τα μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν σ’ αυτόν ετήσια συνδρομή που ορίζεται στο ποσό των 10 ευρώ. αυτονόητο είναι ότι κάθε μέλος μπορεί να αυξήσει το ποσό της μηνιαίας συνδρομής του ή μπορεί να καταβάλλει οποιοδήποτε άλλο ποσό ως χορηγία για τους σκοπούς του Συλλόγου. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να τροποποιηθεί του ποσό της ετήσιας συνδρομής.

Συνεργασίες .                                                                                                                                   

   Η συνεργασία με διεθνείς, εθνικούς οργανισμούς και φορείς, οι οποίοι μοιράζονται και ενστερνίζονται τους σκοπούς και τη δεοντολογία του Συλλόγου επιδιώκεται ως αυθυπόστατος όρος της λειτουργίας του. Η συνεργασία στηρίζεται στη διαφάνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό. Ο Σύλλογος αναλαμβάνει να υλοποιήσει προγράμματα που αιτούνται τοπικοί φορείς, οργανισμοί και συνεργασίες, έπειτα από εξέταση, αυτοψία και εκτίμηση των αναγκών των δικαιούχων πληθυσμών με πλήρη σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων, των προϋποθέσεων και της δυνατότητας παρέμβασης.

Διαδικασίες για δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς.

   Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τους δημόσιους διαγωνισμούς, συμμορφώνονται προς τις νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται από τους κύριους χρηματοδότες όπως επίσης και τη νομοθεσία των εμπλεκομένων κρατών.  Ο Σύλλογος δίνει έμφαση στη διαφάνεια των διαδικασιών που ακολουθούνται. Η αξιολόγηση στηρίζεται στην αξιοπιστία των διαγωνιζομένων μειοδοτών, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των συνθηκών εργασίας ιδίως στη μη εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας, ως και στην εκτέλεση και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Διαδικασίες προμηθειών.   

   Ο Σύλλογος  έχει καθιερώσει έναν γενικό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τις διαδικασίες προμηθειών, παρόλο που, συγκεκριμένοι κανόνες και διαδικασίες προμήθειας που ακολουθούνται στην υλοποίηση ενός προγράμματος μπορούν στην πράξη να αλλάξουν, αναλόγως των περιστάσεων και των ιδιαίτερων συνθηκών. Ο Σύλλογος δεν διατηρεί κατάλογο ευνοούμενων προμηθευτών, δεδομένου ότι στοχεύει στη διαφάνεια και επιδιώκει να εξασφαλίσει την καλύτερη ποιότητα και τιμή. Κατά συνέπεια τα αγαθά και οι υπηρεσίες που προμηθεύεται πρέπει να είναι ικανοποιητικής ποιότητας και να συμφωνούν με τον προϋπολογισμό του εκάστοτε προγράμματος. Υπογραμμίζει την προτεραιότητα που δίνεται στις προμήθειες από την τοπική αγορά, προωθώντας έτσι την ευημερία των τοπικών κοινοτήτων και από επιχειρήσεις που στέκονται δίπλα στον Σύλλογο και τον στηρίζουν στις δράσεις του.

Πολιτική προσωπικού.

   Η στάση του Συλλόγου προς τα άτομα που εργάζονται για την οργάνωση είναι καθοριστική για την επίτευξη των σκοπών του. Ο Σύλλογος αναγνωρίζει ότι όλοι όσοι εργάζονται σ’ αυτόν, «είτε είναι μισθωτοί, είτε προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά», αξίζουν εκτίμησης και δικαιούνται σωστής διοίκησης και ότι η αποτελεσματικότητα και επιτυχία της δράσης του Συλλόγου στηρίζεται στην συνεισφορά τους.
Η πολιτική του Συλλόγου απέναντι στο προσωπικό διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, του αλληλοσεβασμού ως και των ίσων ευκαιριών, ενάντια στις διακρίσεις.
Ο Σύλλογος προάγει την ισότητα των φύλων και των μειονοτήτων, προσφέροντας εργασία, εκπαίδευση, επαγγελματική εξέλιξη και πρόοδο. Η μεταχείριση του προσωπικού διέπεται από αμεροληψία και τιμιότητα, με πλήρη σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων.
Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, της ελευθερίας συνείδησης και της έκφρασης γίνονται σεβαστά και προστατεύονται. Ο Σύλλογος προσπαθεί να στρατολογεί και να προσλαμβάνει προσωπικό που συνδυάζει επαγγελματική ικανότητα και δέσμευση στους σκοπούς της οργάνωσης.
Το έμμισθο προσωπικό, οι συμβασιούχοι και οι εθελοντές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τους σκοπούς και τις αρχές της οργάνωσης και να εφαρμόζουν πιστά τους κώδικες δεοντολογίας που ο Σύλλογος έχει υιοθετήσει. Τα μέλη του Δ.Σ και το προσωπικό ενστερνίζονται την αντίληψη της συμβουλευτικής η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή ιδεών και την ανάλυση θεμάτων πριν τη λήψη και συμφωνία αποφάσεων.

Εκπαίδευση μελών. 

   Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην εκπαίδευση των μελών, των εθελοντών και του προσωπικού της. Ο Σύλλογος υποχρεούται να αναλάβει την εκπαίδευση υπό μορφή σεμιναρίων, διαλέξεων και συνεδριών. Κάθε χρόνο υλοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης από μέλη και διακεκριμένους επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε θέματα προώθησης των αρχών, των κανόνων συμπεριφοράς και δεοντολογίας του Συλλόγου καθώς και τη λειτουργία και τους στόχους του. Επίσης τα μέλη εκπαιδεύονται για την επιτυχή υλοποίηση του κάθε προγράμματος – δράσης.

 

Γενική Συνέλευση.

   Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Δι’ αυτής εκφράζεται η θέληση των μελών του Συλλόγου. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται κάθε μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε, όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) αυτών, ή όταν το ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας.
Η αίτηση περί συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή άρνησης της σύγκλησης, αποφασίζει το Δικαστήριο.                 Τα τακτικά μέλη καλούνται σε όλες τις Συνελεύσεις με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα και αποστέλλονται με
το ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικό μέσο γενικά ή με πρόσκληση που δημοσιεύεται σε μια τουλάχιστο ημερήσια τοπική εφημερίδα. Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως, καθώς  επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε οίκοθεν, είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του
αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από τη συζήτηση. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα
ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους
σε συγκεκριμένη πρόταση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Διοικητικό Συμβούλιο.

   Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους που εκλέγονται ανά τριετία από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, που συνέρχεται το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Επίσης εκλέγονται και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη τα οποία αναπληρώνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν, κατά τη σειρά της εκλογής τους.

   Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

   Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για τρία (3) έτη μπορεί δε
να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8ο του Καταστατικού και με πλειοψηφία των 3/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων παρόντων μελών μέχρι τον χρόνο εκλογής νέου
Διοικητικού Συμβουλίου, τα δε μέλη του έχουν δικαίωμα επανεκλογής..

   Εκλεγμένα πολιτικά πρόσωπα (Βουλευτής, Νομάρχης, Δήμαρχος κλπ) δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.                                                       Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Συλλόγου, εκτός εάν παρέστησαν κατά τη λήψη
συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά κάθε δύο (2) μήνες, εκτάκτως δε, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν
εγγράφως (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του.

   Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

   Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δε συμμετέχει στη συνεδρίαση.

   Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες
νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας   διατάξεως. Σε έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια
ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

   Σε περίπτωση που παραιτηθούν τέσσερα (4) από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου
αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχιαιρεσίες.
Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες
συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους
σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

                Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε θα λαμβάνουν αμοιβή για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες στο Σύλλογο, ει μη μόνον ο Σύλλογος θα καλύπτει τις πάγιες δαπάνες μετάβασης και παραμονής αυτών, εάν χρειαστεί κάποιος από αυτούς να μεταβεί και παραμείνει για ανάγκες του Συλλόγου εκτός
έδρας του Συλλόγου.

                Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι
του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος
γενικά.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

                α. Διοικεί το Σωματείο

                β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε
περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτόν ασκεί η Γενική Συνέλευση.

                γ. Αποφασίζει για την εγγραφή των μελών, καθώς και τη διαγραφή τους.

                δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

                ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

                στ. ‘Εχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού.

                ζ. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.

                η. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.

                θ. Αποφασίζει τη διάθεση δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών
του Σωματείου.

                ι. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.

                ια. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του
Σωματείου, καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα
χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με
πλειοψηφία  τριών πέμπτων (3/5) και σε περίπτωση που σε δύο αλλεπάλληλες
συνεδριάσεις  δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτή, το θέμα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση των μελών.

                ιβ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και
των Κρατικών Αρχών.

                ιγ. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.

                ιδ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Την σχετική
απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ια.

                ιε. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού και
διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

                ιστ. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στη Γενική Συνέλευση.

                ιζ. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

Αρμοδιότητες Προέδρου.

                α. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, και σε περίπτωση αδυναμίας τους οι αναπληρωτές τους, εκπροσωπούν το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του, ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Διοικητικής ή Δικαστικής, καθώς και ενώπιον
κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

                β. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

                γ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου.

                δ. Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

                ε. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.

                στ. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα
εντάλματα εισπράξεων και κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.

                ζ. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

                η. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.

                θ. Αποφασίζει την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

                Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο, όταν
απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους παρόντες Συμβούλους.

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

                Ο Γραμματέας έχει τη διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου,
φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο, τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα και τηρεί τα μητρώα των
μελών. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής
Επιτροπής. Ο Ταμίας έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου, ενεργεί
πληρωμές και εισπράξεις, βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων. Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου, υποβάλλει στο Δ.Σ. κατάλογο μελών που καθυστερούν την εκπλήρωση των οικονομικών
τους υποχρεώσεων, υποβάλλει οποτεδήποτε του ζητηθεί συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρμοδιότητες Ταμία

                Ο ταμίας ,έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων είσπραξης που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. Κινεί με τον Πρόεδρο τους τραπεζικούς λογαριασμούς που το Σωματείο τηρεί σε Τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα. Τηρεί ειδικούς λογαριασμούς για τις δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα κλπ προς τον Σύλλογο.  Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης, του Προέδρου, ό,τι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου. Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Ταμία, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Διάρθρωση και οργάνωση του Συλλόγου.

   Οι βασικοί τομείς δράσης του Συλλόγου όπως φαίνεται και στο οργανόγραμμα είναι οι εξής:

   Ο τομέας  προσωρινής φιλοξενίας και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων βίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ο τομέας   αυτός έχει την ευθύνη για την υποδοχή των θυμάτων βίας στον ξενώνα και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους. Με την παροχή πρωτοβάθμιας κοινωνικής περίθαλψης, διατροφής, στέγης και ψυχοκοινωνικής στήριξης, με συνεδρίες συμβουλευτικής, ψυχολογικής, ψυχοθεραπευτικής υποστήριξης και διοργάνωση βιωματικών εργαστηρίων.  Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Συλλόγου  περιλαμβάνει το πλαίσιο ανάπτυξης των δράσεων και έχει μακροχρόνιο ορίζοντα.

   Ο τομέας επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης, δικτύωσης και δημοσίων σχέσεων. Ο τομέας αυτός αφορά στο κομμάτι της επικοινωνίας και της προβολής του Συλλόγου με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθούνται οι σκοποί και οι στόχοι του και να καλλιεργείται με ένα συστηματικό και συνεπή τρόπο η δημόσια εικόνα του. Επίσης ο τομέας αυτός σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που αφορούν θέματα για τα οποία ο Σύλλογος θέλει να ευαισθητοποιήσει τις ομάδες στόχου του και την κοινή γνώμη.

   Ο τομέας οικονομικής διαχείρισης ταμείου, οικονομικών πόρων και ανάπτυξης

   Είναι ο κρισιμότερος τομέας αφού για την υλοποίηση όλων των δράσεων είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός ο οποίος να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και στοχεύει στη διεύρυνση του ρόλου του Συλλόγου στην κοινωνία και στην εξεύρεση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση των δράσεων.

Ομάδες εργασίας.

   Οι ομάδες εργασίας είναι η κινητήρια δύναμη του Συλλόγου. Κάθε πρόγραμμα ή δραστηριότητα αναλαμβάνεται από την ομάδα εργασίας η οποία αναλαμβάνει να τα φέρει εις πέρας. Οι ομάδες εργασίας αναλαμβάνουν και την παρακολούθηση των έργων, τη σύσταση μηνιαίων εκθέσεων και ότι άλλο προκύψει στην πορεία κατά την εκτέλεση του κάθε προγράμματος.

Η επιστημονική επιτροπή.

   Η επιστημονική επιτροπή συμβουλεύει για κάθε θέμα που αφορά την καλή λειτουργία του Συλλόγου. Με απόφαση του φορέα λειτουργίας ορίζονται επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής για την κάθε δομή και αναπληρωτές αυτών. Ειδικότερα ο επιστημονικός υπεύθυνος πρέπει να διαθέτει πτυχίο κοινωνικών επιστημών ενώ ο συντονιστής ορίζεται είναι πτυχιούχος κοινωνικών επιστημών ή διοικητικών και οικονομικών επιστημών.  Μέλη της επιτροπής μπορούν να είναι οι εργαζόμενοι του Συλλόγου, οι εθελοντές, οι εξωτερικοί συνεργάτες. Ο επιστημονικός Υπεύθυνος και ο Συντονιστής συνεργάζονται για : την τήρηση των όρων που περιγράφονται στον κανονισμό λειτουργίας, την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας της δομής, την αξιολόγηση και την εκπλήρωση των καθηκόντων του προσωπικού, την επίλυση τυχόν προβλημάτων που δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία της  δομής.

Διαδικασίες εισαγωγής ωφελουμένων.

   Για την εισαγωγή των ωφελουμένων απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά : ιατρικές εξετάσεις, υπογραφή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, ατομικό συμφωνητικό, υπεύθυνη δήλωση εισαγωγής, δήλωση – συναίνεση για συλλογή προσωπικών δεδομένων. Όσον αφορά τις διαδικασίες οικειοθελούς αποχώρησης ή διακοπής της παραμονής των ωφελουμένων στη δομή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά : υπεύθυνη δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης ή  υπεύθυνη δήλωση αποχώρησης για άλλη αιτία.

Εσωτερικός Κανονισμός Φιλοξενίας

    Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» προσφέρει στέγη, τροφή, ασφάλεια και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε γυναίκες, γυναίκες με παιδιά και άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν άμεση ανάγκη, υπό τις προϋποθέσεις:

Να αποδέχονται τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας με έγγραφη δήλωσή τους.

Να μην πάσχουν από βαρύ ή άλλο νόσημα που χρήζει ειδικής ιατρικής ή νοσηλευτικής και θεραπευτικής αγωγής ή αυξημένης νοσηλευτικής φροντίδας για χρόνιες παθήσεις.

Να μην πάσχουν από μεταδιδόμενο νόσημα που σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση καθιστά αδύνατη ή επισφαλή τη συμβίωση με άλλα άτομα.

–  Οι φιλοξενούμενοι να δέχονται να υποβληθούν στις παρακάτω ιατρικές εξετάσεις:

α. Αιματολογικές, για σοβαρά μεταδιδόμενα νοσήματα.

β. Ακτινογραφία θώρακος για φυματίωση.

γ. Δερματολογικές για μεταδοτικές ασθένειες.

δ. Ψυχιατρική εκτίμηση για την πιστοποίηση της δυνατότητας συμβίωσης με άλλα άτομα.

δ. Παιδιατρική γνωμάτευση για τα παιδιά των γυναικών.

– Να μην έχουν φιλοξενηθεί σε άλλο κοινωνικό ξενώνα βραχυχρόνιας φιλοξενίας για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την τελευταία έξοδό τους από αυτόν.

– Το επιστημονικό προσωπικό του ξενώνα είναι αρμόδιο όργανο για την εισήγηση της αποδοχής ή μη της εκάστοτε παραπομπής ή αίτησης του ενδιαφερόμενου για φιλοξενία, για εισαγωγή στην Διοίκηση του ξενώνα, η οποία είναι το αποφασιστικό και αποκλειστικά υπεύθυνο για κάθε νόμιμη συνέπεια όργανο για την εισαγωγή του ξενώνα.

– Μεριμνά για την παροχή νομικών συμβουλών και υποστήριξης από τους κατά το       νόμο υπεύθυνους φορείς και υπηρεσίες, κατά δε την διάρκεια της φιλοξενίας ξεκινά η ψυχολογική στήριξη με βάση τις ανάγκες των φιλοξενούμενων και το σχέδιο παρέμβασης που καταρτίζεται για το σκοπό αυτό, εφόσον δεν συμφωνήσουν με τα παραπάνω οφείλουν ανελλιπώς να συμμετέχουν στις ατομικές και ομαδικές συνεδρίες.

-Μεριμνά για την εξασφάλιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οπότε αυτή κρίνεται απαραίτητη.

-Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επαφές και συνεργασίες με τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες.

-Η φιλοξενία στον Ξενώνα μπορεί να διαρκέσει το πολύ 3 μήνες στη διάρκεια των οποίων η υπηρεσία, κατά το δυνατόν. Φροντίζει για την επίλυση των προβλημάτων των φιλοξενουμένων.

-Οι φιλοξενούμενοι δεν επιτρέπεται να δέχονται επισκέψεις στον χώρο του Ξενώνα. Αναγκαίες επισκέψεις θα πραγματοποιούνται με την έγκριση της φροντίστριας ή απόφασης του Δ.Σ του Συλλόγου και σε καθορισμένο χρόνο και χώρο.

-Σε περίπτωση απαραίτητης εξόδου, οι φιλοξενούμενοι θα ενημερώνουν τον υπεύθυνο ή την υπεύθυνη και θα υπογράφουν σε έντυπο, στο οποίο θα αναγράφεται ακριβής χρόνος απουσίας (ώρα εξόδου- επανόδου).

-Σε περίπτωση ανάγκης τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι φιλοξενούμενοι ζητούν τη διευκόλυνση του/ της υπεύθυνου.

-Δεν επιτρέπεται η απρεπής, βίαιη συμπεριφορά και επιβάλλεται η καλή συμπεριφορά τόσο προς το προσωπικό, όσο και προς τους άλλους φιλοξενούμενους, καθώς και ο σεβασμός στην προσωπικότητα του καθενός.

-Απαγορεύεται η χρήση οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων ουσιών ή φαρμάκων, εκτός εκείνων που πιθανώς να έχουν συνταγογραφηθεί από τον θεράποντα ιατρό.

-Απαγορεύεται το κάπνισμα στα υπνοδωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους. Επιτρέπεται μόνο σε προκαθορισμένο υπαίθριο χώρο.

-Απαγορεύεται η κατοχή αιχμηρών αντικειμένων.

-Η  φύλαξη προσωπικών αντικειμένων γίνεται με ευθύνη των φιλοξενούμενων.

-Το κτίριο πρέπει να διατηρείται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση από τους φιλοξενούμενους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να το προσέχουν και να μην καταστρέφουν ότι βρίσκεται μέσα σε αυτό.

-Οι φιλοξενούμενοι, οφείλουν να διατηρούν τον προσωπικό τους χώρο καθαρό και τακτοποιημένο και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις υγιεινής και καθαριότητας των υπευθύνων. Έχουν την ευθύνη για την καθαριότητα του δωματίου τους, πλένουν και σιδερώνουν τα κλινοσκεπάσματά τους, καθώς και τον ατομικό ρουχισμό αυτών και των παιδιών τους.

-Οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν δικαίωμα να κλειδώνουν τα υπνοδωμάτιά τους και οφείλουν να επιτρέπουν την πρόσβαση των υπευθύνων σε αυτά εφόσον τους ζητηθεί. Σε περίπτωση απουσίας τους το δωμάτιο θα κλειδώνεται κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο.

Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει μεταξύ των φιλοξενουμένων οφείλουν να το αναφέρουν στον υπεύθυνο του ξενώνα. Οποιαδήποτε προστριβή ή διένεξη με άλλους φιλοξενούμενους αποτελεί αιτία διακοπής της φιλοξενίας κατά την κρίση του Δ.Σ.

Στους φιλοξενούμενους παρέχεται, κατά την κρίση του Δ.Σ. σίτιση με δύο τρόπους:

Παρασκευή φαγητού από τους ίδιους με υλικά που τους παρέχονται από τον Σύλλογο ή σε περίπτωση αδυναμίας τους απ το βοηθητικό προσωπικό ή εθελοντές της Δομής

Από catering

-Η κατανάλωση των γευμάτων γίνεται μόνο στο χώρο που έχει καθοριστεί και σε συγκεκριμένο χρόνο. Δεν επιτρέπεται η παρασκευή ή μεταφορά φαγητού στα δωμάτια, ενώ επιτρέπεται η κατά περίπτωση παρασκευή φαγητού για τα παιδιά (π.χ. γάλα, κρέμα).

Μετά από κάθε γεύμα η φιλοξενούμενη είναι υποχρεωμένη να καθαρίσει και να τοποθετήσει στην θέση τους όλα τα σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν.

Επιβάλλεται να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας, το μεσημέρι (14:00- 17:00) και το βράδυ (23:00- 08:00), καθώς και το καθημερινό πρόγραμμα λειτουργίας.

-Οι μητέρες έχουν την αποκλειστική ευθύνη των παιδιών τους για φροντίδα και προστασία. Οφείλουν επίσης, να γνωρίζουν την ανάγκη των παιδιών για εκπαιδευτική δραστηριότητα και ότι επιβάλλει η φοίτησή τους στην ανάλογη βαθμίδα εκπαίδευσης.

-Το Δ.Σ του Συλλόγου έχει δικαίωμα να διακόψει άμεσα την παραμονή φιλοξενουμένων ανά πάσα στιγμή, εφόσον δεν τηρούν τους όρους κανονισμού λειτουργίας του ξενώνα φιλοξενίας.

– Η χρήση των υπηρεσιών της δομής μπορεί να διακοπεί από τους από τους ωφελούμενους όποτε το επιθυμούν μετά από ειδοποίηση του αρμόδιου προσωπικού.

– Οι ωφελούμενοι δεσμεύονται για την προσπάθεια επίτευξης του ατομικού ή οικογενειακού σχεδίου κοινωνικής επανένταξης, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της δομής. Ενώ συνεργάζονται για τη διαρκή αξιολόγηση του ατομικού ή οικογενειακού τους σχεδίου.

–  Οι ωφελούμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να ιδιοποιηθούν τον εξοπλισμό του διαμερίσματος στο οποίο διαμένουν . κατά την αποχώρησή τους οφείλουν να παραδώσουν το σύνολο του εξοπλισμού που τους παραχωρήθηκε τηρώντας τη διαδικασία παράδοσης – παραλαβής.

–   Οι ωφελούμενοι έχουν την υποχρέωση να σέβονται και να τηρούν τον κανονισμό της πολυκατοικίας στην οποία βρίσκεται το διαμέρισμα, ο οποίος τους γνωστοποιείται κατά την εγκατάστασή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η διεύθυνση του ξενώνα είναι απόρρητη. Δεν επιτρέπεται στους φιλοξενούμενους να γνωστοποιούν την διεύθυνση του ξενώνα που πρέπει να παραμένει απόρρητη.

Ημερομηνία …/…/202

Ο υπογράφων / ουσα                                                                                                    Για το Δ.Σ.

                                                                                                                                         Η Πρόεδρος

……………………………….                                                                                Γεωργία Φωστηροπούλου

Ονομ/μο –  Υπογραφή

Ηθική και ουσιαστική στήριξη ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, που έχουν υποστεί κάθε μορφή βίας και κακοποίησης (ενδοοικογενειακή ή μη)

ΕΠΙΚΟΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο