Προκήρυξη πρόσληψης διοικητικού υπαλλήλου κοινωνικού-ης λειτουργού και φροντίστριας από τον «Έρασμο»

//Προκήρυξη πρόσληψης διοικητικού υπαλλήλου κοινωνικού-ης λειτουργού και φροντίστριας από τον «Έρασμο»

Προκήρυξη πρόσληψης διοικητικού υπαλλήλου κοινωνικού-ης λειτουργού και φροντίστριας από τον «Έρασμο»

Από τον Σύλλογο, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ» προκηρύσσεται η πρόσληψη εργαζόμενου-ης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 5ωρης απασχόλησης με την ειδικότητα (υπευθύνου) Διοικητικού υπαλλήλου, «Κοινωνικού/ης Λειτουργού και φροντίστριας που θα απασχοληθεί στη δομή του Συλλόγου, που εδρεύει στη Βέροια (Βούλας Χατζίκου 10)

Αριθμός θέσεων: Τρεις (3)

Ειδικά ζητούνται και καλούνται :

Α. Διοικητικός υπάλληλος-υπεύθυνος της δομής του Συλλόγου, ηλικίας 28-50 ετών, μερικής απασχόλησης, για εργασία για αόριστο χρονικό διάστημα.

Τα προσόντα που χρειάζονται και απαιτούνται για τη θέση είναι:
1. Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής, σχετικής με το αντικείμενο (Λογιστικής και Διοίκησης επιχειρήσεων-Management και Οικονομικών-Πολιτικών Επιστημών).
2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Αγγλικής ορολογίας στο αντικείμενο εργασίας του/της.
3. Προϋπηρεσία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
4. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
5. Καλή σωματική και ψυχική υγεία
6. Δίπλωμα οδήγησης.
Θα ληφθούν σοβαρά και ιδιαίτερα υπόψη επί πλέον προσόντα όπως: Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία σε Μ.ΚΟ και ψυχοκοινωνικούς φορείς, που ασχολούνται με τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως ενδοοικογενειακή, εργασιακή βία, κακοποίηση κ.λπ., ευχέρεια στην μελέτη, εκπόνηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων, που σχετίζονται με την λειτουργία της δομής και δυνατότητα διαχείρισης προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Δικαιολογητικά:
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος.
3. Πιστοποιητικό γέννησης.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών.
6. Απολυτήριο στρατού για τους άνδρες.
7. Αποδεικτικά των επί πλέον παραπάνω προσόντων και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

Β. Κοινωνικός- ή λειτουργός ηλικίας 25-50 ετών, μερικής απασχόλησης για εργασία για αόριστο χρονικό διάστημα.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1. Απαραίτητος πανεπιστημιακός τίτλος ή ανώτερης σχολής σπουδών κοινωνικής εργασίας η ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας σχετικής με το αντικείμενο (Κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
2.Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς γνώση Ελληνικής και Αγγλικής ορολογίας στο αντικείμενο εργασίας του/της.
3.Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4.Καλή σωματική και ψυχική υγεία
5.Ικανότητα για την παρακολούθηση των ωφελουμένων της δομής του Συλλόγου, η ψυχολογική στήριξη τους η συνοδεία και εκπροσώπηση τους όπου κριθεί απαραίτητο, καθώς και η σύνταξη ενός οδηγού παραπομπών.
Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη προηγούμενη σχετική εμπειρία σε παρόμοιες δομές (Μ.Κ.Ο) αντιμετώπισης ζητημάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Δικαιολογητικά:
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος.
3. Πιστοποιητικό γέννησης.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών.
6. Αποδεικτικά των επί πλέον παραπάνω προσόντων και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

Γ. Φροντίστρια ηλικίας 25-50 ετών, μερικής απασχόλησης για εργασία για αόριστο χρονικό διάστημα.

Τα προσόντα που χρειάζονται και απαιτούνται είναι:
1. Απαραίτητο απολυτήριο Λυκείου ή ανώτερης σχολής σπουδών κοινωνικής εργασίας.
2. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
3. Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
4. Ικανότητα για την εν γένει φροντίδα του χώρου της δομής, την υποδοχή, εξυπηρέτηση και παρακολούθηση των ωφελουμένων της δομής του Συλλόγου.
Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα όπως:
Προηγούμενη σχετική εμπειρία σε δομές (Μ.Κ.Ο), υπηρεσίες Τ.Α και Δημοσίου.

Δικαιολογητικά:
1.Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος.
3. Πιστοποιητικό γέννησης.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών.
6. Αποδεικτικά των επί πλέον παραπάνω προσόντων και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο γραπτώς από αυτούς άτομο στα γραφεία του Συλλόγου, που βρίσκονται στον τρίτο όροφο της οικοδομής, που κείται μέσα στη Βέροια και επί της οδού άλλοτε Αριστοφάνους και τώρα Β. Χατζίκου 10 από 16ης-07-2018 μέχρι 31- 07-2018 καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής από την 11.00 πρωινή έως 1.00μ.μ ή ακόμη και ηλεκτρονικά στο email, erasmos.veria@gmail.com και σε κάθε περίπτωση για κάθε ανάγκη η επικοινωνία μπορεί να γίνει στο τηλ. 2331-74073.
Για περισσότερη ενημέρωση στο παραπάνω email του Συλλόγου.

Με τιμή για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

 

2019-02-27T11:26:47+00:00